Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

www.iesolutions.hu

Tájékoztató az Integrated Engineering Solutions Kft. (6792 Zsombó, Gárdonyi Géza u. 36., Adószám: 13722009-2-06; Cégjegyzékszám: 06-09-010589) – továbbiakban: IES Kft., mint Szolgáltató/Adatkezelő által követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról a www.iesolutions.hu weboldallal kapcsolatban

BEVEZETŐ

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató vagy adatkezelési tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon az IES Kft. által követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról. Társaságunk tiszteletben tartja a www.iesolutions.hu weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) bármely módon igénybe vevő természetes személyek érdeklődők, munkavállalók, stb., a továbbiakban együttesen: Felhasználó(k) magánszféráját, és jelen Tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

A jelen Tájékoztató elfogadásával a Felhasználó önként hozzájárul ahhoz, hogy valamely Szolgáltatás igénybevételekor a Társaság a személyes adatait kezelje a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint, és ezt fenntartás nélkül elfogadja.

Kérjük, ha bármilyen kérdése van, lépjen kapcsolatba velünk az info@iesolutions.hu e-mail címen keresztül.

A weboldalt üzemeltető IES Kft., mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelv – 2018.05.25. napjától az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete – rendelkezései szerint kezel.

Társaságunk a Weboldal és a levelezőrendszer működtetéséhez tárhelyszolgáltatót vesz igénybe, ezen adatfeldolgozó     (a továbbiakban Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató) adatai, elérhetőségei:

Név:                                    IKRON Fejlesztő és Szolgáltató Kft.

Székhely:                           6726 Szeged, Fő fasor 112.

Cégjegyzékszám:             06-09-007806

Adószám:                          12792724-2-06

Telefon:                             +36 62 552-465

E-mail:                               info@ikron.hu

AZ EGYES JOGALAPOK SZERINTI ADATKEZELÉS SZABÁLYAI

I. Kapcsolatfelvételhez megadott adatok

1.) A kezelt személyes adatok köre:

A weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvétel érdekében az alábbi személyes adatokat kérjük megadni: név, e-mail cím.

Az „Üzenetküldés” felületen a fenti adatok megadásával Felhasználó az adatok felvételéhez és kezeléséhez hozzájárul.

2.) A fenti adatok célja:

Az érdeklődő beazonosítása, kapcsolatfelvétel az érdeklődő igényének megfelelő tájékoztatás érdekében.

3.) Az adatkezelés jogalapja:

A Felhasználó hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja alapján: „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”

4.) Az adatkezelés ideje:

A fentiekben megjelölt adatokat a Társaság 30 napon belül törli.

5.) Az érintett jogai

a) Tájékoztatás kérése

A Felhasználó kérelmére Társaságunk tájékoztatást ad a Felhasználó Társaság által kezelt, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatok továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Társaságunk költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

b) Személyes adatainak helyesbítése, adathordozhatóság

A Felhasználó kérelmére Társaságunk a hiányos vagy hibás adatokat helyesbíti. Érintett kérheti, hogy a Társaság a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy ezeket az adatokat a Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa

c) Személyes adatok törlése, illetve zárolása

A Felhasználó kérelmére Társaságunk törli a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat. A Felhasználó kérelmére Társaságunk a kért adatokat zárolja.

d) Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

Felhasználó tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Amennyiben az adatkezelést Társaságunk a jogos érdek érvényesítése miatt folytatja, társaságunk mérlegeli, hogy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik-e. Amennyiben Társaságunk a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja.

e) Szolgáltató eljárása

Az érintett az 5) a)-d) pont szerinti kérelmét a Társaság a fentiekben megjelölt elérhetőségén írásban e-mail, illetve postai úton küldheti meg. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az erre irányuló kérelemre írásban a Társaság megadja a kért tájékoztatást, illetve javítja a hibás adatot, illetve törli, zárolja a kért adatot, az adathordozhatóság biztosítása iránt szükséges intézkedéseket megteszi. A Társaság a fenti határidőben a helyesbítésről, a zárolásról, az adathordozhatósági jog biztosításáról, a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén:

Társaságunk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát Társaságunk megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

6.) Az adatok kezelése

Társaságunk a Felhasználó által a weboldalon keresztül megadott adatokat a fentiekben megjelölt Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató szerverén, valamint elektronikus alapon (levelezőrendszerben) a Társaság Szeged, Moszkvai körút 15. szám alatti telephelyén tárolja. Adatfeldolgozó és Szolgáltató (adatkezelő) köteles minden olyan lépést megtenni, ami észszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza. (biztonsági mentés, tűzfal, vírusirtó alkalmazása, zárható fiók)

Az adatokhoz Társaságunk fér hozzá, Társaságunk munkatársai kezelik azokat, akik azokat a kapcsolatfelvételhez használják fel. A Felhasználó adatait harmadik személynek Társaságunk nem adja át.

II. Honlap-látogatottsági adatok kezelése

„Cookie”-k (sütik) elhelyezése, célja

Az adatkezelő honlapjának használatakor adatkezelő kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba hozható (user id: felhasználó azonosító) és nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére az alábbi célokból.

  • adatfeljegyzés
  • a felhasználó azonosítása
  • a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése
  • a szolgáltatás hatékonyságának növelése

A cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el. Adatkezelő a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása, a honlap-látogatottsági adatok, a felhasználói érdeklődés megismerésének céljából Google Analytics mérési rendszert használ. Az így kapott adatokat adatkezelő semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

Felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

  • értesítést kap arról, ha az adatkezelő cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén
  • a cookie-k küldését bármikor megtilthatja

III. Jogorvoslat

Az érintett a jogainak megsértése esetén a Társaságunk, mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Társaságunk az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Társaságunk mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik személy adatait adta meg vagy a honlapok használata során bármilyen módon kárt okozott, Társaságunk jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Társaságunk ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon: +36-1/391-1400, fax: +36-1/391-1410

E -mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Tiltakozási jog gyakorlása esetében: Amennyiben Ön az adatkezeléssel szembeni tiltakozással kapcsolatban hozott döntésünkkel kell nem ért egyet, illetve, ha a 15 napos döntési határidőt elmulasztottuk, Ön – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

IV. Adatvédelmi tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót szükség esetén módosítsa, pl. jogi okokból vagy a szolgáltatásainkban bekövetkezett változások miatt. Ez esetben honlapon az adatvédelmi tájékoztatót frissíti.

Az adatvédelmi tájékoztató a frissítést követő 30. napon lép hatályba. Ezt követően csak a frissített adatvédelmi tájékoztató tudomásul vételével használható az weboldal.